Misja szkoły "Nasza szkoła fundamentem Twojej przyszłości, bowiem ad maiora natus sum".

Ogłoszenia

06 czerwca 2018 12:54 | Ogłoszenia

Ogłoszenie

Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki w Woli Wierzbowskiej

Wola Wierzbowska 27, 06-406 Opinogóra Górna

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

nauczyciela języka polskiego, terapii pedagogicznej i świetlicy szkolnej w wymiarze 25/22 etatu

 

1. Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie minimum wyższe magisterskie filologii polskiej z przygotowaniem pedagogicznym;

2)      brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu nauczyciela;

3)      posiadanie obywatelstwa polskiego;

4)      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela;

5)      korzystanie z praw publicznych;

6)      brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ściganie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)      nienaganna postawa moralna;

8)      studia lub  studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej.

2. Wymagania dodatkowe:

1)      kursy doskonalące;

2)      umiejętności współpracy w grupie;

3)      miły, życzliwy stosunek do dzieci.

3. Mile widziane:

1)      możliwość dojazdu do pracy własnym środkiem transportu;

2)      kwalifikacje do nauczania innych przedmiotów.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      określone w podstawie programowej i innych dokumentach państwowych;

2)      zajęcia z języka polskiego w wymiarze 10 godzin;

3)      zajęcia świetlicowe w wymiarze 13 godzin;

4)      zajęcia terapii pedagogicznej w wymiarze 1 godziny;

5)      godzina z wychowawcą w wymiarze 1 godziny.

5. Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny;

2)      CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;

3)      oryginał kwestionariusza osobowego;

4)      kserokopie świadectw pracy;

5)      kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

6)      oświadczenie o niekaralności i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 10maja2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018  poz. 1000);

7)      oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków nauczycielskich w pełnym wymiarze czasu pracy;

8)      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

1)      termin złożenia dokumentów upływa z dniem 28 czerwca 2018 r. o godz. 15.00;

2)        wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Szkoły lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Szkoły);

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

 

Imię i nazwisko kandydata

Adres do korespondencji

 

 

Szkoła Podstawowa im.  św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej

Wola Wierzbowska 27

06-406 Opinogóra Górna

 

„Nabór na stanowisko nauczyciela języka polskiego, terapii pedagogicznej i świetlicy szkolnej”

3)      dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Szkoły po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

7. Pozostałe informacje:

1)      kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie naboru;

2)      informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły (http://spwolaw.superszkolna.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły;

3)      dokumenty aplikacyjne po zakończonym naborze będzie można odebrać w sekretariacie Szkoły w ciągu siedmiu dni roboczych od zakończenia naboru. Po tym terminie dokumenty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 23  6717810

 

 

 

Przeczytano: 300 razy. Wydrukuj|Do góry