Misja szkoły "Nasza szkoła fundamentem Twojej przyszłości, bowiem ad maiora natus sum".

Aktualności

03 czerwca 2020 17:44 | Aktualności

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego  organizujemy wybory  Zarządu. Rada SU podczas spotkania zdalnego w dniu 23 maja podjęła decyzję o   przeprowadzeniu głosowania w formie zdalnej w dniu 4 czerwca 2020 r.

Oto fragment Regulaminu odnoszący się do wyborów Zarządu:

§ 10.
Samorządy klasowe automatycznie stanowią Radę SU.
§ 11.
1. Kandydatów do Zarządu SU zgłaszają Samorządy klasowe.
2. Kandydaci do Zarządu SU muszą spełniać następujące warunki:
1) wykazują się aktywną postawą.
2) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
3) uzyskują pozytywne oceny w nauce;
§ 12.
1. Tryb wyboru Zarządu SU:
1) prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.
2) prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na członka Zarządu SU posiadakażdy uczeń klas IV-VIII;
3) w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas I-VIII w głosowaniu równym,tajnym, bezpośrednimipowszechnym;
4) członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów;
5) w celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje pięcioosobową komisjęwyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące;
6) nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU;
7) kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.
2. Wybory do Zarządu SU składają się z dwóch części:
1) do dnia ustalonego w ogłoszeniu opiekuna SU każda klasa IV – VIII dokona
wyboru maksymalnie 2 kandydatów do Zarządu SU;
2) w ciągu dwóch kolejnych dni Przewodniczący klas zgłaszają na piśmie opiekunowiSU wybranych kandydatów do Zarządu;
3) od dnia ustalonego przez opiekuna SU trwa kampania wyborcza kandydatów doZarządu, która nie może zakłócać pracy Szkoły. Szczegóły techniczne dotyczącekampanii wyborczej ustala opiekun w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
3. Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się przed końcem roku szkolnego, nie późniejniż do 10 czerwca.
4. Nowy Zarząd powinien się ukonstytuować, wybierając spośród siebie osobyfunkcyjne.

Oto  lista kandydatów zgłoszonych przez wychowawców klas:

Klasa IV – Maja Chojnacka  

Klasa V – Zuzanna Kołakowska i Wiktoria Burkacka

Klasa VI – Maja Rzeczycka

Klasa VII – Kacper Moderacki i Kacper Przewodowski

 

Przebieg wyborów:

W dniu 4 czerwca ( czwartek ) na dzienniku zostanie wysłąny link do formularza głosowania. Link będzie aktywny od 10.00– 17.00.  Każdy uczeń może oddać tylko jeden głos.  Liczba oddanych głosów z każdej klasy musi odpowiadać liczbie uczniów w tej klasie.

W wyniku stwierdzenia nieprawidłowości w głosowaniu, Zarząd zastrzega sobie prawo do unieważnienia wyborów.

 

Przeczytano: 241 razy. Wydrukuj|Do góry