Misja szkoły "Nasza szkoła fundamentem Twojej przyszłości, bowiem ad maiora natus sum".

Realizowane projekty

Zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce  została ujęta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich.  W ramach Programu wsparciem został objęty  obszar edukacji:

PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

W ramach Priorytetu realizowane są następujące działania:

Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej realizowali projekty dofinansowane z tego właśnie funduszu.