Misja szkoły "Nasza szkoła fundamentem Twojej przyszłości, bowiem ad maiora natus sum".

Proces tworzenia koncepcji pracy szkoły

PROCES  TWORZENIA  I UPOWSZECHNIANIA  KONCEPCJI PRACY SZKOŁY

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września  1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) – załącznik,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17),
 • Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526),
 •  Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie [Dz.U. L 394 z 30.12.2006].

II. Dokumentacja szkolna wykorzystana do opracowania koncepcji:

 • Statut Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej
 • Program Wychowawczy Szkoły
 • Program Profilaktyki
 • wnioski z nadzoru pedagogicznego Dyrektora szkoły,
 • wnioski wynikające z ewaluacji zewnętrznej
 • wnioski zespołów zadaniowych, w tym zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej, zespołu do spraw analizy wyników,
 • wnioski wychowawców,
 • uwagi i spostrzeżenia nauczycieli, uczniów i rodziców.

 

III. Procedura tworzenia koncepcji pracy szkoły:

1.  Powołanie przez dyrektora zespołu zadaniowego do opracowania projektu koncepcji pracy szkoły.  
2.  Opracowanie projektu koncepcji pracy szkoły na lata 2013- 2018.
               

Projekt opracował zespół zadaniowy, w skład którego weszli: dyrektor, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie.

3.   Przedstawienie projektu do konsultacji:

•    Radzie Pedagogicznej – 29 sierpnia 2013r.

•    Rodzicom -  pierwszy tydzień nauki roku szkolnego 2013/2014.

•    Uczniom  – lekcje wychowawcze w pierwszym tygodniu nauki roku szkolnego 2013/2014.

4.   Zatwierdzenie koncepcji pracy szkoły uchwałą Rady Pedagogicznej – 13 września 2013r.

5.   Monitorowanie realizacji koncepcji pracy szkoły.

6.   Zgłaszanie zmian na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

IV. Sposoby upublicznienia dokumentu:

 1. zamieszczenie na stronie internetowej
 2. umieszczenie na tablicy informacyjnej w holu szkoły
 3. przekazanie do biblioteki szkolnej