Misja szkoły "Nasza szkoła fundamentem Twojej przyszłości, bowiem ad maiora natus sum".

Samorząd Uczniowski

 

   

Samorząd to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim,

którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają,

żeby jeden drugiego nie krzywdził,  nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał,

 a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał,

  opiekował się i pilnował porządku.  

                                

                                                                  Janusz Korczak


 Fundamentalnym  założeniem  naszej szkoły jest  teza głosząca,  że "życie szkolne ucznia musi być bogate, wszechstronne, zaś udział w nim aktywny i zaangażowany".

      Wychodząc na przeciw tej tezie w naszej szkole działa Samorząd Uczniowski. Jego działanie skłania do aktywności i zaangażowania w równym stopniu uczniów   jak i nauczycieli.

Ramowy program działania Samorządu Uczniowskiego

 

Obszar działania

 

 

                      Zadania

Działalność statutowa

 1. Współpraca z dyrektorem i gronem pedagogicznym;
 2. Sporządzanie planu pracy;
 3. Sporządzanie sprawozdania z realizacji działań;
 4. Organizacja wyborów przedstawicieli organu oraz opiekuna;
 5. Opiniowanie w sprawach dotyczących uczniów;
 6. Tworzenie ceremoniału szkolnego, kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły;
 7. Prowadzenie działalności informacyjnej;
 8. Realizacja inicjatyw uczniowskich;
 9. Kształtowanie postaw odpowiedzialności i gospodarności wśród uczniów.

 

Działalność kulturalno - oświatowa

 1. Propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej;
 2. Rozwijanie naukowych i artystycznych zainteresowań uczniów;
 3. Organizacja wycieczek szkolnych;
 4. Organizacja pozalekcyjnej aktywności uczniów.

 

Działalność społeczna                  i charytatywna

 1. Wykonywanie prac społecznych na rzecz szkoły i środowiska;
 2. Udział/ organizacja akcji charytatywnych.

 Plan pracy

  wrzesień

  październik

  listopad

  grudzień

  styczeń


 

 Akcja "Kolorowy dzień"


     Aby możliwe było zagospodarowanie różnych dziedzin życia szkolnego, podzielono Samorząd na sekcje i każdej z nich powierzono określone zadania oraz przydzielono opiekuna.

      Wyróżniamy następujące sekcje Samorządu Uczniowskiego:

 - organizacyjną,

 - naukową,

 - edukacji europejskiej,

 - artystyczną,

 - turystyczno-sportową,

 - gospodarczą,

 - porządkową.

 Nad pracą poszczególnych sekcji czuwa Zarząd  Samorządu:

 

Przewodniczący

 Zuzanna Kołakowska

Zastępca Przewodniczącego

Maja Rzeczycka

Skarbnik

Kacper Przewodowski 

Sekretarz

Wiktoria Burkacka

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pani Maria Sykut.