Misja szkoły "Nasza szkoła fundamentem Twojej przyszłości, bowiem ad maiora natus sum".

Obchody 90-lecia

90 lat

Szkoły Podstawowej

W Woli Wierzbowskiej


      Dzień 30 września 2006 roku był szczególny dla wszystkich osób związanych ze Szkołą Podstawową w Woli Wierzbowskiej, było to wyjątkowe  święto dla całej wspólnoty gminy Opinogóra. Dzięki ogromnemu wysiłkowi władz gminy, dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rodziców, uczniów, absolwentów, sponsorów i wszystkich ludzi dobrej woli szkoła otrzymała imię św. Stanisława Kostki, a wójt gminy Stanisław Wieteska w imieniu lokalnej społeczności wręczył dyrektorowi Henrykowi Chojnackiemu pięknie wyhaftowany sztandar, który następnie odebrał poczet sztandarowy w składzie: Klaudia Sosnowska, Karolina Niemierzycka, Rafał Kocięcki.

   Uroczystość nadania imienia i wręczenia sztandaru rozpoczęła się w kościele parafialnym w Koziczynku Mszą świętą  pod przewodnictwem Jego Ekscelencji, Księdza Biskupa Płockiego, Profesora Stanisława Wielgusa, który w przepięknej homilii, zwracając się do wspólnoty szkolnej wyraził głęboką ufność, że wszyscy będą dokładać wszelkich starań, aby proces dydaktyczno-wychowawczy dzieci i młodzieży prowadził ich zawsze według życiowej zasady Świętego Patrona – „ad maiora natus sum” – na szczyty prawdziwego człowieczeństwa, tak by stawali się mocnym fundamentem i ostoją Ojczyzny i Kościoła. Jego Ekscelencja, Ksiądz Biskup dokonał również uroczystego poświęcenia sztandaru. Podczas tej ceremonii przy sztandarze asystowali: Wójt Gminy Opinogóra Stanisław Wieteska, Zastępca Wójta Małgorzata Kołakowska oraz Stanisław Sosnowski.

   Po uroczystej Mszy św. wszyscy udali się do Woli Wierzbowskiej, gdzie przed pięknie wyremontowanym budynkiem szkoły powitały ich dźwięki orkiestry dętej z Zielonej,   i dyrektor Henryk Chojnacki, który w swoim przemówieniu przedstawił rys historyczny szkoły, mówił o ogromnym zaangażowaniu i determinacji ludzi w sprawie organizacji i utrzymania tej placówki. Stwierdził, że to właśnie  90-letnia praca tej szkoły i jej osiągnięcia upoważniły obecnie pracujących  do ubiegania się o nadanie imienia i prawa posiadania sztandaru.

   Następnie Wójt Gminy, Dyrektor Szkoły oraz Przewodnicząca Rady Rodziców, a zarazem Przewodnicząca Komitetu obchodów 90-lecia szkoły Renata Humięcka odsłonili pamiątkową tablicę z wizerunkiem św. Stanisława Kostki, po czym została ona poświęcona przez Jego Ekscelencję, Biskupa Płockiego.

   Po odczytaniu Dekretu nadania  Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej imienia świętego Stanisława Kostki przez Księdza Proboszcza Parafii Koniczynek Zenona Frocha, Uchwały Rady Gminy Opinogóra Górna przez jej Przewodniczącego Jana Goździewskiego oraz aktu ufundowania sztandaru przez Zastępcę Wójta Małgorzatę Kołakowską nastąpiło uroczyste wbijanie pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru, a było ich aż 44.

   W tym miejscu wracamy do początku tego sprawozdania. Po przyjęciu sztandaru głos zabrała Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Anna Stanik, która w imieniu uczniów podziękowała Panu Wójtowi Gminy i społeczeństwu za ufundowanie i wręczenie sztandaru, mówiła: „Jego sławy i honoru będą strzec nasze młode serca. Towarzyszyć będzie nam w kształtowaniu miłości i szacunku do rodziców, wychowawców, do drugiego człowieka oraz Boga i naszej Ojczyzny. Obiecujemy, że uczynimy wszystko, aby stać się godnymi tego sztandaru.” Następnie uczniowie złożyli ślubowanie. Przed sztandar wystąpili: w imieniu klasy VI Anna Bęćkowska, kl.V Rafał Falęcki, kl.IV Sylwia Rudnicka, kl.III Mateusz Chrzanowski, kl.II Kinga Kuczyńska, kl. I Mikołaj Długołęcki.

   Po tej ceremonii nastąpiły przemówienia. Wójt Gminy Stanisław Wieteska podziękował wszystkim za przygotowanie uroczystości. Z wielkim, duchowym przeżyciem odwoływał się do wspaniałych cech charakteru św. Stanisława Kostki, przedstawiając je uczniom jako godne do naśladowania, mówił też o ogromnych potrzebach jakie są w gminnej oświacie, z radością stwierdził, że w dużej części są one zaspokajane, a Szkoła Podstawowa w Woli Wierzbowskiej powinna być w tym względzie usatysfakcjonowana. W dalszej kolejności były odczytane listy, które z okazji nadania szkole imienia przysłali: Senator RP Janina Fetlińska, Poseł RP Aleksander Sopliński, Starosta Ciechanowski Sławomir Morawski. Przemówienie wygłosił Dyrektor Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie Pan Tomasz Osowski, który cytował słowa Jana Pawła II „Niech św. Stanisław Kostka będzie patronem – patronem trudnych dróg życia polskiego, życia chrześcijańskiego. Szukajmy u niego stale wspomożenia dla całej młodzieży polskiej, dla całej młodej Polski”. Z ogromną uwagą i zaciekawieniem zebrani wysłuchali wspomnień przedwojennego absolwenta szkoły Pana Bonawentury Morawskiego, a także absolwenta tej szkoły Ojca Leonarda Załogi.  Bardzo ciepło do zebranych przemawiała również Radna Sejmiku Mazowieckiego Pani Wiesława Krawczyk. Grono pedagogiczne bardzo miło odebrało słowa listu absolwentki Kasi Przybysz, który odczytał jej tata.  Najserdeczniejsze słowa podziękowania skierowała do wszystkich Przewodnicząca Komitetu obchodów 90-lecia szkoły Pani Renata Humięcka.

   Dyrektor szkoły Henryk Chojnacki w imieniu Komitetu Organizacyjnego wręczył w podziękowaniu Księdzu Biskupowi i Wójtowi Gminy medale  pamiątkowe św. Stanisława Kostki.

    Po wyprowadzeniu sztandarów: szkoły oraz miejscowej OSP odbyła się część artystyczna, a całą ceremonię zakończyło wspólne odśpiewanie hymnu szkolnego:

„Już na apel dzwonek woła.

Śpiesz się mały, śpiesz się duży.

Do nauki wzywa szkoła,

By Ojczyźnie wiernie służyć.

Wspólnym krokiem wesoło ruszamy…”

   Całość uroczystości wspaniale poprowadziła Pani Maria Sykut.